Từ vựng

Tên
play
name
giáo viên chủ nhiệm
play
homeroom teacher
bạn trai
play
boyfriend
bạn gái
play
girlfriend
Rất vui được gặp bạn!
play
Nice to meet you!
giới thiệu
play
introduce
nhiều
play
very much, much, many
play
and
học sinh, sinh viên
play
student
trường, trường học
play
school