Ngữ pháp

icon
Định nghĩa Define
icon
Ví dụ For example

 

Kết cấu biểu thị quan hệ Điều kiện- kết quả trong câu ghép. 

This structure represents the Condition-result relationship in a compound sentence. 

 

Chú ý (note) :

Nếu mệnh đề A và B có chung chủ ngữ thì có thể lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề thứ nhất.

If clauses A and B have the same subject, the subject in the first clause can be omitted.

Xem ví dụ / For Example
* Nếu mẹ tôi khỏe thì tháng sau chúng tôi sẽ đi du lịch.
play
If my mother is healthy, we will go on a trip next month.
* Nếu cô ấy thích chiếc túi này thì tôi sẽ mua cho cô ấy.
play
If she likes this bag, I will buy it for her.
* Nếu không bận, tôi sẽ gặp anh ấy.
play
If I'm not busy, I'll meet him.
* Nếu có thời gian thì tôi sẽ đi tập Yoga.
play
If I have time, I will go to practice Yoga.