Bài tập

Điền "nào" vào chỗ trống.

Câu 1:

.........…, chúng ta bắt đầu nhé!

Câu 2:

.......….., mời các bạn nâng cốc!

Câu 3:

Linda, hãy đọc to lên…............!

Câu 4:

Mọi người cùng hô to…..........!

Câu 5:

…........., chúng ta cùng thi xem ai chạy nhanh nhất nhé!