Bài tập

 Đặt câu theo mẫu.

 

 Example:

Tôi có tiền. Tôi sẽ đi du học. 

→ Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du học.

Câu 1:

Anh ấy không đến dự đám cưới. Cô ấy sẽ rất buồn.

Câu 2:

Em ấy học chăm chỉ. Em ấy có thể tìm được công việc tốt.

Câu 3:

Thời tiết đẹp. Chúng tôi sẽ đi biển.

Câu 4:

Trời mưa. Họ sẽ không đi cắm trại.

Câu 5:

Tết dương này nghỉ 3 ngày. Chúng tôi sẽ đi du lịch.