Bài tập

Điền các chữ cái thích hợp vào chỗ trống theo thứ tự bảng chữ cái.

Câu 1:

........ â   ......... c

 

Câu 2:

e  ......... g ..........  ...........

 

Câu 3:

k  ..........  .........  n  .........  .......  ơ

 

Câu 4:

.......   ......... .........  ........  v

 

Câu 5:

...................  .........  .........  g