Bài tập

 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.

Câu 1:

Xin lỗi,/ cô/ phải/ y tá/ là/ không?

Câu 2:

Cô ấy/ bác sĩ./ là/ Tôi/ bác sĩ./ cũng/ là

Câu 3:

công an./là/ Anh ấy/ không phải/ là/ Anh ấy/ luật sư.