Bài tập

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu. 

 

  • Cô Tâm/ diễn viên

A: Cô Tâm làm nghề gì? 

B: Cô ấy là diễn viên. 

Câu 1:

Anh Mai/ Bác sĩ

Câu 2:

Chị ấy/ nhà báo

Câu 3:

Ông Liêm/ luật sư