연습과제

 Điền "mọi/ mỗi" vào chỗ trống. ("mọi/ mỗi"을 사용해서 빈칸을 채우세요.)

질문 1:

Bộ phim này rất thú vị. …......... người đã xem chưa ?

질문 2:

..........ý kiến đưa ra đều bị từ chối, .........ý kiến của cô ấy được chấp nhận. 

질문 3:

…....... người ở đây đều là người Mỹ nhưng.....… người lại có một tên khác nhau.

질문 4:

…............. người mua 2 cái túi, tất cả là 20 cái túi.

질문 5:

Nhà chị ấy có 3 tầng, .....…. tầng có 3 phòng.