연습과제

Thêm từ ‘hãy’ vào các câu sau để chuyển thành câu mệnh lệnh theo mẫu.

(보기와 같이 다음 문장에서 "hãy"를 넣어 명령문을 만들어 보세요.)

 

Example:

Chị gọi cho anh ấy nhé!

→ Chị hãy gọi cho anh ấy nhé!

질문 1:

Nếu muốn đi chơi, em làm hết bài tập rồi đi. 

질문 2:

Các em im lặng để nghe bài hát này.

질문 3:

Các bạn đăng ký tham gia chương trình giao lưu cuối tuần này nhé. 

질문 4:

Trước khi các em làm bài thi, đọc kỹ đề bài nhé. 

질문 5:

Cười lên nào!