연습과제

Thêm từ ‘nào’ vào các câu sau ("nào"를 사용해서 빈칸을 채우세요.)

질문 1:

.........…, chúng ta bắt đầu nhé!

질문 2:

.......….., mời các bạn nâng cốc!

질문 3:

Linda, hãy đọc to lên…............!

질문 4:

Mọi người cùng hô to…..........!

질문 5:

…........., chúng ta cùng thi xem ai chạy nhanh nhất nhé!