연습과제

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu (보기와 같이 질문을 만들고 답하세요.)

 

 Example:

Trời nóng/ đi bơi      

A: Nếu trời nóng, bạn sẽ làm gì?

B: Nếu trời nóng, tôi sẽ đi bơi.

질문 1:

có tiền/ đi du lịch vòng quanh thế giới. 

질문 2:

anh có thể nói Tiếng Việt/ lấy vợ Việt Nam

질문 3:

anh là giám đốc công ty/ tăng tiền thưởng cuối năm cho nhân viên.

질문 4:

Mẹ bạn mệt/ nấu món ngon cho mẹ tôi

질문 5:

hôm nay là cuối tuần/ đi mua sắm quần áo.