연습과제

 Đặt câu theo mẫu (보기와 같이 문장을 만들어 보세요.)

 

 Example:

Tôi có tiền. Tôi sẽ đi du học. 

→ Nếu có tiền thì tôi sẽ đi du học.

질문 1:

Anh ấy không đến dự đám cưới. Cô ấy sẽ rất buồn.

질문 2:

Em ấy học chăm chỉ. Em ấy có thể tìm được công việc tốt.

질문 3:

Thời tiết đẹp. Chúng tôi sẽ đi biển.

질문 4:

Trời mưa. Họ sẽ không đi cắm trại.

질문 5:

Tết dương này nghỉ 3 ngày. Chúng tôi sẽ đi du lịch.