Exercise

Điền "mọi/ mỗi" vào chỗ trống (Fill in the blanks with "mọi/ mỗi".)

Question 1:

Bộ phim này rất thú vị. …......... người đã xem chưa ?

Question 2:

..........ý kiến đưa ra đều bị từ chối, .........ý kiến của cô ấy được chấp nhận. 

Question 3:

…....... người ở đây đều là người Mỹ nhưng.....… người lại có một tên khác nhau.

Question 4:

…............. người mua 2 cái túi, tất cả là 20 cái túi.

Question 5:

Nhà chị ấy có 3 tầng, .....…. tầng có 3 phòng.