Exercise

Điền "nào" vào chỗ trống (Fill in the blanks with "nào".)

Question 1:

.........…, chúng ta bắt đầu nhé!

Question 2:

.......….., mời các bạn nâng cốc!

Question 3:

Linda, hãy đọc to lên…............!

Question 4:

Mọi người cùng hô to…..........!

Question 5:

…........., chúng ta cùng thi xem ai chạy nhanh nhất nhé!