Exercise

 Đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu.

(Make questions and answers. Follow the example below.)

 

  • Cô Tâm/ diễn viên

A: Cô Tâm làm nghề gì? 

B: Cô ấy là diễn viên. 

Question 1:

Anh Mai/ Bác sĩ

Question 2:

Chị ấy/ nhà báo

Question 3:

Ông Liêm/ luật sư